Amice
Loading

Delivery Fee

นโยบายการส่งสินค้า (DELIVERY POLICY)


ค่าบริการจัดส่งสินค้า (Delivery Fee)


กรณีจัดส่งภายในประเทศไทย

คำสั่งซื้อที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 5 กิโลกรัม

- ทุกยอดการสั่งซื้อต่อครั้งตั้งแต่ 499 บาทขึ้นไป จะได้รับบริการจัดส่งฟรี ถึงที่อยู่ปลายทางทั่วประเทศไทย

- ยอดการสั่งซื้อต่อครั้งที่น้อยกว่า 499 บาท ทางเว็บไซต์จะคำนวณค่าจัดส่งสินค้าต่อครั้งตามระยะทางและน้ำหนักรวมสุทธิตามจริง และแสดงให้ผู้ใช้บริการรับทราบทุกครั้งก่อนขั้นตอนการชำระเงิน

คำสั่งซื้อที่มีน้ำหนักมากกว่า 5 กิโลกรัม

- ทุกคำสั่งซื้อที่มีน้ำหนักรวมมากกว่า 5 กิโลกรัม ทางเว็บไซต์จะคำนวณค่าจัดส่งสินค้าต่อครั้งตามระยะทางและน้ำหนักรวมสุทธิตามจริง และแสดงให้ผู้ใช้บริการรับทราบทุกครั้งก่อนขั้นตอนการชำระเงิน

กรณีจัดส่งไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

- ทุกคำสั่งซื้อที่ส่งไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลก ทางเว็บไซต์จะคำนวณค่าจัดส่งสินค้าต่อครั้งตามระยะทางและน้ำหนักรวมสุทธิตามจริง (รวมค่าประกันสินค้า) และแสดงให้ผู้ใช้บริการรับทราบทุกครั้งก่อนขั้นตอนการชำระเงิน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า (Delivery Time)

กรณีผู้ใช้บริการชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว

สินค้าทุกชิ้นที่ผู้ใช้บริการทุกท่านสั่งซื้อจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี บรรจุลงในหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง และจัดส่งโดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าที่ตรงกับความต้องการ และอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนี้

กรณีจัดส่งภายในประเทศไทย

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

- ต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

- กรณีที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อตั้งแต่วันศุกร์ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันอาทิตย์เวลา 24.00 น. คำสั่งซื้อของท่านจะได้รับการบรรจุและจัดส่งภายในวันจันทร์  

กรณีจัดส่งไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

- ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับประเทศผู้รับปลายทาง และตัวเลือกในการขนส่งที่ผู้ใช้บริการเลือกในหน้าเว็บไซต์ ก่อนทำการชำระเงิน

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท รวมถึงกรณีสินค้ามีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายอันเนื่องมาจากกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ การขนส่งสินค้าล่าช้าจากทางผู้ผลิต และสาเหตุอื่นๆที่ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายจากการจัดส่งล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุข้างต้น เว้นเสียแต่ว่าได้มีการตกลงกันระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

กรุณาตรวจนับจำนวนสินค้า และสภาพความเรียบร้อยของสินค้าให้ตรงตามคำสั่งซื้อก่อนรับสินค้าทุกครั้ง


การติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

ผู้ใช้บริการที่สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ www.funsecondlife.com สามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าของท่านได้ ดังนี้

- สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ กรุณา Log in เข้าสู่ระบบสมาชิก แล้วคลิกที่ My account --> My Order --> View Order --> Order Shipments  จะปรากฎ Tracking Number เมื่อสถานะคำสั่งซื้อของท่านเป็น Complete

check order status 1.jpg


check order status 2.jpg

- สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบจาก E-mail แจ้งรายการส่งสินค้าจาก Funsecondlife ที่ส่งไปยังเมล์ของท่าน

- หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Customer Service ได้ที่

       - Tel. 02-668-0101

       - Email : [email protected]

       - Line : @funsecondlife

       - Facebook  : Funsecondlife

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกนโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมดนี้ และ/หรือตลอดจนการรับประกันสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า