Amice
Loading

Exchange Return Policy

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า (EXCHANGE & RETURN POLICY)

ด้วยนโยบายการรับประกันความพึงพอใจ 100% ในสินค้าที่จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ www.funsecondlife.com สินค้าทุกชิ้นที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อได้ผ่านการคัดเลือก คัดกรอง และรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่ส่งคืนสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนมายังบริษัท (บริษัทพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  • สินค้าผิดสี และ/หรือ ผิดขนาด

  • สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ

  • สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาบนหน้าเว็บไซต์

  • ชิ้นส่วนของสินค้าไม่ครบตามจำนวนที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์

  • สินค้าชำรุด แตกหัก เสียหาย


** ในกรณีการคืนสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าสำหรับสินค้าที่ลูกค้าเลือกบริการผ่อนชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต (Credit Card Installment) ในทุกกรณีเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีต่างๆ

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในแต่ละกรณีต่างๆข้างต้นได้ตามตารางที่ปรากฎด้านล่างนี้

สาเหตุการคืนสินค้า

สภาพสินค้าและอุปกรณ์/ชิ้นส่วนประกอบ ใหม่ สมบูรณ์ ไม่เสียหาย

จำนวนสินค้าและชิ้นส่วน/อุปกรณ์ประกอบครบถ้วน

จัดส่งสินค้าคืนด้วยซอง/กล่องพัสดุเดิม

ซอง/กล่องพัสดุสภาพ สมบูรณ์ ยังไม่ถูกเปิด

ผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืน**

สินค้าผิดสี / ผิดขนาด

จำเป็น

จำเป็น

จำเป็น

ไม่จำเป็น

บริษัท

สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ

จำเป็น

จำเป็น

จำเป็น

ไม่จำเป็น

บริษัท

สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาบนหน้าเว็บไซต์

จำเป็น

จำเป็น

จำเป็น

ไม่จำเป็น

บริษัท

ชิ้นส่วนของสินค้าไม่ครบตามจำนวนทีระบุบนหน้าเว็บไซต์

จำเป็น

ไม่จำเป็น

จำเป็น

ไม่จำเป็น

บริษัท

สินค้าชำรุด แตกหัก เสียหาย

ไม่จำเป็น

จำเป็น

ไม่จำเป็น

ไม่จำเป็น

บริษัท

** หลังจากบริษัทอนุมัติให้มีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์มายังทีมงาน Customer Service โดยสินค้าดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด


ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

หากรายการสินค้าที่ผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนหรือคืนอยู่ภายใต้เงื่อนไขในตารางข้างต้น กรุณาดำเนินการเปลี่ยนหรือคืนตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้

  สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์

       1. ผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบ และคลิกที่ My Accout

       2. กรุณาคลิกที่ปุ่ม RMA และปุ่ม Request New Return หลังจากนั้นให้เลือก Order ที่ต้องการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มแจ้งขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าออนไลน์

       3. ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลต่างๆที่จำเป็นให้ครบถ้วน หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยกรุณาคลิก Submit Request เพื่อส่งข้อมูลการขอเปลี่ยนหรือคืนดังกล่าวมายังทีมงาน Customer Service

       4. หลังจากได้รับ E-mail แจ้งอนุมัติให้เปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากทางบริษัท ภายใน 24 ชั่วโมง (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้พิมพ์ใบ RMA Packing Slip จากระบบ

       5. ผู้ใช้บริการกรุณานำสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน พร้อมแนบใบ RMA Packing Slip, ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารต่างๆ ที่ทางบริษัทได้ส่งไปพร้อมกับสินค้า บรรจุใส่ซองหรือกล่องพัสดุเดิมให้เรียบร้อย ส่งกลับมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ภายในเวลา 5 วัน นับจากวันที่ได้รับ E-mail แจ้งผลการพิจารณาข้างต้น (ในขั้นตอนนี้ ผู้ใช้บริการสามารถถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลหลักฐานการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าของท่าน)

       6. เมื่อผู้ใช้บริการนำส่งสินค้าแล้ว คลิกที่ปุ่ม RMA และปุ่ม Confirm Shipping

สามารถดูขั้นตอนการทำรายการได้ ดังนี้

คืนเงิน1.jpg

คืนเงิน2.jpg

คืนเงิน3.jpg

คืนเงิน4.jpg

    สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเว็บไซต์

        1. กรุณาส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้ามาที่เจ้าหน้าที่ Customer Service ที่เบอร์ 02-668-0101 หรือ [email protected] โดยมีข้อมูล ดังต่อไปนี้

-  ชื่อและนามสกุลจริงของผู้ใช้บริการ

-  เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

-  เลขที่ Order และเลขที่ใบเสร็จ

-  เหตุผลประกอบ

-  ภาพประกอบ และ/หรือข้อมูลต่างๆที่จำเป็น

        2. ทีมงาน Customer Service จะติดต่อกลับผู้ใช้บริการภายใน 24 ชั่วโมง (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

        3. หลังจากผู้ใช้บริการได้รับ E-mail แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนกลับมายังบริษัท ผู้ใช้บริการกรุณานำสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารต่างๆที่ทางบริษัทได้ส่งไปพร้อมกับสินค้า บรรจุใส่ซองหรือกล่องพัสดุเดิมให้เรียบร้อย ส่งกลับมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ภายในเวลา 5 วัน นับจากวันที่ได้รับ E-mail แจ้งผลการพิจารณาข้างต้น (ในขั้นตอนนี้ ผู้ใช้บริการสามารถถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลหลักฐานการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าของท่าน)


กรุณาส่งซองหรือกล่องที่บรรจุรายการสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน พร้อมเอกสารทั้งหมด มาที่

แผนกคลัง E-commerce

ศูนย์คลังสินค้าและบริการ บริษัท ดี.เอช.เอ สยามวาลา จำกัด

94 หมู่ 15 ซอยกิ่งแก้ว 21 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540


         เมื่อบริษัทได้รับสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ Customer Service จะติดต่อแจ้งรายละเอียดและผลการพิจารณาการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 5 วันทำการ หรือผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอทราบความคืบหน้าได้ที่เจ้าหน้าที่ Customer Service ที่เบอร์ 02-668-0101 หรือ [email protected]


เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าในกรณีเปลี่ยนสินค้า (Second Time Delivery)

หลังจากคำขอเปลี่ยนสินค้าของผู้ใช้บริการได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าภายในเวลา ดังนี้

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 3-5 วัน

- ต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 5-7 วัน

- ประเทศอื่นๆทั่วโลก สินค้าจะจัดส่งไปถึงที่อยู่ปลายทางที่ท่านระบุไว้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศผู้รับปลายทาง


เงื่อนไขการคืนเงินในกรณีคืนสินค้า

หลังจากการแจ้งขอคืนสินค้าของผู้ใช้บริการได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทจะคืนเงินค่าสินค้านับจากวันที่มีการอนุมัติคืนสินค้า โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- ทางบริษัทจะทำการคืนเงินค่าสินค้ากลับไปยังช่องทางการชำระเงินที่ท่านใช้บริการ ตัวอย่างเช่น หากท่านชำระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต ทางบริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตใบเดิมของท่านที่ได้ทำการชำระเงินมา ภายในระยะเวลา 45 วันทำการ หากชำระด้วยวิธีการอื่นจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีให้ภายใน 30 วัน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

- ในกรณีที่ทางบริษัทรับผิดชอบค่าส่งสินค้าที่ส่งกลับมาเพื่อทำเรื่องเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ทางบริษัทจะทำการคืนให้กับลูกค้าเป็นคูปองส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไป

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Customer Service ที่เบอร์ 02-668-0101 (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ [email protected]